Agola Platform Identity

Identity design for Agola Platform
Adobe Fireworks
2016