Ekranlarım Identity

Identity design for Ekranlarim Media Platform
Adobe Fireworks, Adobe Photoshop
2013